Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Kısa Özetleri

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Kısa Özetleri
 • Manda ve himaye fikri ilk kez Erzurum Kongresinde reddedildi. Son Kez Sivas
 • Ulusal egemenlik ilk kez Amasya Genelgesinde bahsedildi.
 • Osmanlının kuzey Afrika da son kaybettiği toprak Uşi Anlaşması ile oldu. (İtalya)
 • Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşında Kafkas, Suriye-Filistin ve Çanakkale’de savaşmıştır.
 • Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Bulgaristan arasında İstanbul Anlaşması imzalandı.
 • Uşi İtalya ile imzalandı 12 ada ve Afrikanın kuzeyi verildi.
 • Balkan savaşı sonrası Bulgaristan ve Balkan ülkeleri Bükreş, Yunanistan ile Atina Anlaşması imzalandı.
 • 30 Ekim 1918 Mondros İşgallere zemin hazırladı.
 • Osmanlının Kafkasya ve Kanal taarruz amaçlı
 • Osmanlı Çanakkale, Irak-Hicaz ve Yemen Suriye savunma amaçlı
 • Osmanlının Galiçya, Romanya Makedonya müttefiklere yardım
 • Mondros sonrası ilk işgal Musul İngilizlerce.

PDF Ortamında : Atatürk İlke İnkılap tarihi Özetleri

 • Dünya savaşı Osmanlı ilk cephesi Kafkasyadır.
 • Toplanışı açısından yöresel, kararlar açısından ulusal kongre Erzurum Kongresi.
 • Tehcir Kanunu 1915 Ermeni, Suriye Lübnan zorunlu göçe tabi tutuldu.
 • Savaş sırasında İtalya taraf değiştirmiştir.
 • Savaşın süresini ABD kısalttı.
 • Savaş sırasında Rusya rejim değiştirdi.
 • Anadolunun işgaline yasal zemin düzenleyen anlaşma Mondros
 • Dünya savaşı sonrası parçalananlar Rusya, Avusturya, Maceristan, Almanya
 • Savaş sonrası kurulanlar : Letonya, Estonya, Litvanya, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Yugoslavya, Polonya.
 • Milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge Amiral Bristol
 • Mustafa Kemal görevinden ayrılınca ilk Erzurum Kongresini yaptı.
 • Milli mücadeleye evrensellik kazandıran Amasya
 • Sakarya muhaberesi sonrası 13 ekim 1921 Kars anlaşması imzalandı. (Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan)
 • Doğu cephesi Brest Litowsk anlaşması ile kapandı. Osmanlı –Rusya arasında. Rusya çekildi.
 • Tekalefi Milliye emirleri meclis onayı olmadan silah giyecek taşıt asker ihtiyacı için çıkarıldı.
 • Hakimiyeti Milliye TBMM hükümetinin yarı resmi yayın organı haline gelmiş.
 • TBMM düzenli ordu ilk batı cephesinde mücadele etti.
 • TBMM varlığını Gümrü Anlaşması ile ilk kez Ermenistan tanıdı.
 • Kurtuluş savaşı sonrası Fransa Zonguldakı boşalttı.
 • İstanbul ve Boğazlar TBMM idaresine Mudanya Ateşkesi ile bırakıldı.
 • Kurtuluş savaşında İtalya ile savaşılmadı.
 • Sevr 10 Ağustos 1920 (1 Dünya Savaşı sonrası itilaf devletleri ile) (Meclis onayı yok hukuken geçerli değil)
 • Laiklik ilkesi anayasaya 1937 yılında girdi.
 • Eğitim ile ilgili kongre Maarif Kongresi (Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken)
 • Osmanlının Mondros ile işgale tepkisiz kalması ile Kuvayi Milliye kuruldu.
 • İstiklal Marşını ilk kez Hamdullah Suphi Tanrıöver ( Maarif vekili)
 • İstanbul Hükümeti TBMM siyasi varlığını ilk kez Bilecik Görüşmelerinde tanıdı.
 • TBMM tek inkılap saltanatın kaldırılması.
 • Mudanya Ateşkesi 11 Ekim 1922 (İstanbul, boğazlar, doğu Trakya alındı)
 • Medeni Kanun 17 Şubat 1926
 • İtilaf devletleri Misaki Milli sonrası istanbulu işgal etti.
 • Anayasanın dili öz Türkçe 1945 Anayasası ile.
 • Saltanat 1 Kasım 1922 kaldırıldı.
 • Londra Konferansının sonuçsuz kalması sonrası II. İnönü muhaberesi yapıldı.
 • İlk uygulanan Atatürk ilkesi Milliyetçilik.
 • Tek Dereceli seçim 1946 yılında geçildi.
 • Kadınların belediye seçimine katılması 1930 yılında.
 • Suriye sınırı Ankara Anlaşması ile belirlendi. (20 Ekim 1921)
 • Düzenli ordunun ilk yenilgisi Kütahya Eskişehir
 • Şeriye Vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Devletin Dini İslamdır Anayasadan 1928 yılında çıkarıldı.
 • Ankara Başkent olması 13 Ekim 1923
 • Lozan Barış Anlaşmasını II TBMM imzaladı.
 • 1937 İsmet İnönü İstifa sonrası Celal Bayar Başbakan
 • Çok partili ilk seçim 1946
 • Bozkurt ve Fransız Gemisi İstanbulda çarpışması sonrası Kabotaj Kanunu çıkarıldı.
 • Seçimde ilk gizli oy 1950 yılında kullanıldı.
 • 1950 Demokrat parti iktidarı olarak el değiştirdi.
 • Atatürk ilkeleri anayasada 1937 yılında yer aldı.
 • 1928 devletin dini islamdır 1924 anayasasına eklendi.
 • 1924 anayasası Ankara başkent maddesi yer aldı.
 • Atatürk dönemi başbakanlar : İsmet İnönü, Ali Fethi Okyar. Celal Bayar.
 • Nutuk gelirleri Türk Hava Kurumuna bağışlandı.
 • Türkiyenin ilk kadın muhtarı Gül hanım.
 • 1926 Türk ceza Kanunu İtalya’dan.
 • 1926 Türk Ticaret Kanunu Almanya’dan.
 • 1929 Deniz Ticaret Kanunu Almanya’dan.
 • 1929 İcra İflas Kanunu İsviçre’den.
 • Kadınlara 1930 Belediye seçimlerine, 1933 Muhtar seçimlerine 1934 milletvekili seçilme hakkı verildi.
 • Semiha Berksoy ilk kadın opera, Sabiha Gökçen ilk kadın pilot, Keriman Halis Dünya güzeli, Gül Hanım ilk muhtar.
 • Şeyh Sait Ayaklanması rejime karşı çıktı. 1925
 • Bursa olayı Nakşibendi tarikatı Ezan Türkçe okunması sonrası. 1933
 • Hatay’ın Türk olmasını Atatürk göremedi.
 • Uluslar arası birlik için tatil Pazar gününe alındı yeni rakam ölçüleri kabul edildi.
 • Yabancı okullar meselesi iç mesele olarak görülmüş dışarıdan müdahale kabul edilmemiş.
 • Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey Bozkurt kazası davasında temsil etti.
 • Türkiye dış politikada en çok İngiltere ile sorun yaşadı.
 • Mondros sonrası istanbulu işgal edenler. Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya
 • 1926 Ankara anlaşması ile Musul kaybedildi.
 • 1932 Milletler Cemiyeti, 1934 Balkan Antantı, 1936 Akdeniz Paktına girdik.
 • 1939 Hatay Anavatana katıldığında Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen Başbakan Abdurrahman Melek.
 • Dünya Savaşı Gizli Anlaşmalar Versay Almanya / Avusturya Sen Jermen / Macaristan Triyanon / Bulgaristan Nöyyi / Osmanlı Sevr
 • Kuvayi Milliye İlk silahlı direniş Hatay Dörtyolda Fransızlara karşı oldu.
 • Erzurum Kongresi toplanma yerel kararlar ulusaldır.
 • Misakı Milli kararları ile vatanın sınırları belirlendi 28 Ocak 1920
 • Misakı milli kararları sonrası İstanbul Mondros 7 nci maddeye istinaden işgal edildi.
 • TBMM Ermeni arasında Gümrü ilk siyasi başarı.
 • Sakarya savaşı sonrası Fransızlarla Ankara Anlaşması yapıldı. Bugünkü Suriye sınırı çizildi.
 • Türkiye devletini ilk tanıyan Ankara anlaşması ile Fransızlar
 • Düzenli ordunun ilk zaferi İnönü.
 • 8 Ağustos 1921 Tekalifi Milli Emirleri (silah cephane yiyecek giyecek temini)
 • Mustafa Kemale Sakarya savaşı sonrası gazilik ve Mareşallik rütbesi verildi.
 • Mudanya Ateşkesi ile milli mücadele savaşı sona erdi. Boğazlar, İstanbul Doğu Trakya savaşmadan kurtarıldı. Mondros hükümsüz oldu.
 • Milli Cemiyetler Kurulması fikri Paris Konferansında yer aldı.
 • Çok Partili hayata geçiş ilk parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kazım Karabekir, Rauf Orbay A Fuat cebesoy)
 • Mustafa Kemalin Okuduğu okullar: Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi (kemal adını aldı) Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Hap Okulu, Harp Akademisi.
 • Mustafa Kemalin Eserleri : Nutuk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, Geometri Kitabı, Cumalı Ordugahı, Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal.
 • Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz (II. İnönü sonrası telgrafta söyledi)
 • Hattı Müdafaa yoktur. Sathı Müdafaa vardır. Sakarya savaşında.
 • Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Çanakkale Savaşı.
 • İlk hedefiniz Akdenizdir. Baş Komutanlık Meydan Muharebesi.
  • Atatürk’ün okudu okullar:

   

  • Selanik (Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi
  • Manastır Askeri İdadisi Makedonya
  • İstanbul : Harp Okulu, Harp Akademisi
  • Taarruz Cepheleri K – K Kafkas Kanal
  • Usi Anlaşması ile Trablusgarp ve Bingazi İtalyaya bırakıldı.
  • Balkan savaşı sonrası Bükreş Anlaşması imzalandı
  • Balkan savaşı sonrası Batı Trakya Türklerinin durumu devam ediyor.
  • Alsas Loren Almanya Fransa arasındaki mücadeledir.
  • Dünya savaşı sonrasında ümmetçilik önemini kaybetmiştir.
  • Uçağın ilk kullanıldığı savaş
  • Balkan harbinde karlı, II balkan harbinde zararlı çıkan ülke Bulgaristan.
  • I Dünya savaşında Osmanlı İngiltere Irak, Suriye cephesinde savaştı.
  • Mekke ve Medine 1. Dünya savaşı sonrası kaybedildi.
  • İltalya Londra Anlaşması ile taraf değiştirdi.
  • Yunanlıların İzmiri işgali Paris Barış Konferansında karar verildi.
  • Kuvayi Milliye Yunanlılara karşı ilk kez kuruldu. (ilk tabiri Milli Kongre Cemiyetinde kuruldu)
  • Vilayeti Sitte Şehirleri : Erzurum Elazığ Van. Diyarbakır Sivas
  • Mondros sonrası ilk direniş Dörtyolda yapıldı.
  • Batı Anadolu yunan direniş merkezi Balıkesir
  • Hasan Tahsinin adı Osman Recep Nevren.
  • Lehimize yayınlanan rapor General Milne.
  • Kuvayi Milliye Komutanları Demirci Mehmet, Halil Efe, İpsiz Recep.
  • Temsil heyetinin ilk kez kurulacağı Amasya Genelgesinde açıklandı.
  • Ulusal Egemenlik yönetimine geçileceği ilk Amasya Genelgesinde açıklandı.
  • Lozan Anlaşması ile Boğazlar, Hatay ve Musul sorunu çözülemedi
  • 1 İnönü zaferi Rusya ile Moskava anlaşması yapılmasında etkili oldu.
  • TBMM ile Osmanlı birlikte Londra Konferasına katıldı.
  • Vatanın kurtuluşunun padişaha sıkı sıkı uymakla olacağını Sulh ve Selameti Osmaniye
  • Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler
   • Etniki Eterya ; Yunanistan bağımsızlığı için
   • Mavri Mira : Yunanistanı kurmak Bizansı canlandırmak için
   • Pontus Rum : Trabzon rum imparatorluğunu kurmak için
   • Hınçak : Ermeni bağımsızlığı için.
  • Anadolu Kadınları Müdafaai Hukuk Cemiyetini Melek Reşit
  • Şart Vilayeti Müdafaai Hukuk Cemiyeti: Vatan, Hadisat, Albayrak gazetesini çıkardı.
  • Erminelerle mücadele eden cemiyetler : Kilikyalılar, Şark Vilayeti Müdafaai Hukuk Cemiyeti
  • Milli Kongre Cemiyet: Misaki milli de etkili oldu. Esat Işık kurdu. Cemiyetleri tek çatı altında toplamak istedi.
  • Yararlı cemiyetlere en fazla zararı Hürriyet İtila Fırkası
  • Halide Edip Adıvar Wilson Prensipleri Cemiyeti fikirlerini benimsedi.
  • Kurtuluşun yeni Türk devleti ile olacağını Trakya Paşaeli Cemiyeti açıkladı.
  • Yararlı Cemiyetler : Trakya Paşaeli, İzmir Müdafaail Hkuk, Trabzon Muhafaza, Doğu Anadolu ve Müdafaai Hukuk, Anadolu ve Rumeli Müdafai hukuk cemiyetleri.
  • Erzurum Kongresine Mardinden delege katılmadı.
  • Erzurum Kongresinin toplanmasında Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Müdafai Hukuk Cemiyeti etkili oldu.
  • Yeni hükümetin kurulması Erzurum ve Amasya Kongresinde bahsedildi.
  • Temsil Heyeti Erzurum Kongresinde oluşturuldu. (Vurgu Amasya Genelgesinde yapıldı.)
  • Milli sınırlardan ilk Erzurum Kongresinde bahsedildi.
  • Misaki Milli kabulü ile İstanbul işgal
  • Ulusal Egemenlik TBMM kurulması ile sağlandı.
  • Ali Rıza Paşa Hükümeti Amasya görüşmelerine katıldı.
  • Ali Galip + Muhittin Paşa Sivas Kongresini engellemeye çalıştı.
  • M Kemal, Bekir Sami bey, Rauf Bey Amasya Görüşmelerine katıldı.
  • Misaki milli kararlarının alınmasında Felahı Vatan etkili oldu.
  • İstiklal marşı ilk yayınlanan gazete Açıksöz
  • Latif harfleri ile basılan ilk gazete Mardin
  • TBMM ye karşı çıkanları bilgilendirmek için kurulan heyet İrşad
  • Osmanlının son imzaladığı anlaşma Sevr
  • İngiliz destekli Mardin ve çevresinde çıkan ayaklanma Ali Batı Ayaklanması
  • Hattı Müdafaa yoktur, Sathı müdafaa vardır (Sakarya savaşında) söylendi.
  • İlk Muhalefet Partisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
  • ı. Beş yıllık kalkınma planı- 1934 – 1939
  • Atatürk İlkeleri 1937 yılında Anayasaya girdi.
  • Batı Cephesi komutanları İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy
  • Milli Mücadele sırasında elçilik açan ülke Gürcistan
  • Türkiye tabiri ilk Gümrü anlaşmasında kullanıldı.
  • TBMM ilk temsil konferansı Londra
  • İstiklal Marşı İlk bestecisi Ali Rıfat Çağatay
  • Londra Konferansına İstanbul hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa
  • Kapitülasyonların ilk kaldırılmasını kabul eden Rusya
  • Başkomutanlık Kanunu Sakarya savaşı öncesi çıkarıldı.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Önceki yazıyı okuyun:
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Taşra Unvan Sayıları Tam Liste (iller Bazında)

İçişleri Bakanlığı 14 Kasım tarihinde sınavı gerçekleştirilecek olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İhtiyaç olan kadrolar...

Kapat