Görevde Yükselme Notları

14 Eylül 2021 - 0 yorum
Hiçbir aile ve zümreye imtiyaz tanınamaz (Genel Esaslar) Yasama TBMM tarafından kullanılır TBMM çalışma döneminde en fazla 15 gün ara tatil yapılır. Cumhurbaşkanı, Bakanlara soruşturma açılması için 3/5 çoğunluk gerekir (360 kişi) Anayasa madde değişimi için en az 200...
10 Eylül 2021 - 0 yorum
Sözleşmeli Personel sözleşmeyi tek taraflı feshederse 1 yıl geçmeden sözleşmeli olamaz. Göreve atanan adaylığı kaldırılan 1 ay içinde merasimle yemin eder. 8 yıl ceza almayanlar kadro şartı olmadan bir üst dereceye terfi eder. 15 yaş kazai rüşt kararı ile...
20 Ağustos 2021 - 0 yorum
17 Nisan 2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu sonrası ilk defa yada yeniden memuriyeti atananlar yada kamu görevine atanacaklar hakkında hususlara açıklık getirmiş. Bu anlamda özellikle son dönemde...
17 Ağustos 2021 - 0 yorum
Manda ve himaye fikri ilk kez Erzurum Kongresinde reddedildi. Son Kez Sivas Ulusal egemenlik ilk kez Amasya Genelgesinde bahsedildi. Osmanlının kuzey Afrika da son kaybettiği toprak Uşi Anlaşması ile oldu. (İtalya) Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşında Kafkas, Suriye-Filistin ve...
7 Ağustos 2021 - 0 yorum
İçişleri Bakanlığı 14 Kasım tarihinde sınavı gerçekleştirilecek olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İhtiyaç olan kadrolar ve açık olan unvanlar ile ilgili olarak takvimde sapmalar olsa da iller güncel olarak ihtiyacı olan kadroları açıklama yoluna gitti....
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
Devlet memurlarının yetiştirilmesi hizmet içi eğitimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlenen yönetmelikler ile yürütülür. Kurumlar verilen eğitim programlarını altı aylık dönemin bitiminde en geç bir ay içinde ilgili kuruma bildirir. Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi Önemli : 657 ye tabi memurların yetiştirilmesi...
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
Devlet memuru kendisinin emeklilik ve malüllüğü ile ölümleri halinde dul ve yetimlerinin hakları emeklilik kanunu ile düzenlenmektedir. Malülen emekli olanlar çalışma gücünün artacağına inanılması halinde yeni sınıf ile işe alıştırılmaya tabi tutulur. Mahrumiyet bölgesinde çalışan memurun çocuklarının orta dereceli okul bulunmadığı hallerde...
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
Aylık : 657 ye bağlı kurumlarda görevli memurlara hizmet karşılığı verilen ödeme Sözleşmeli Ücreti : 657 4 ncü maddede belirtilen sözleşmeli çalışan personele ödenen  parayı Ödül : 657 123 ncü maddede belirtilen hallerdeki memurlara ödene parayı Temsil Giderleri : Yetki ve Sorumluluk makamı...
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
Görevden Uzaklaştırma Görevden Uzaklaştırma: Görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memuru hakkında alınan tedbirdir. Memur soruşturmanın her hangi bir aşamasında görevden uzaklaştırılabilir. Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer Atamaya yetkili amir Bakanlık Genel Müdürlük Müfettişleri İlde Vali İlçede Kaymakamlar Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu:...
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
Disiplin Amiri : Kurumun kuruluş görevine göre DPB görüşü ile özel yönetmelikle tayin tespit edilen amirlerdir. Disiplin Cezaları (Madde 125) Uyarma : Memurun daha dikkatli olması için bildirilen verilen yazıdır. Verilen emrin zamanında yapılmasında kurumca belirlenen usul ve esasların...
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
Memurluğun Sona Ermesi Memurluktan çekilme : Memur kurumuna müracaat ederek çekilme isteğinde bulunabilir. Memur kurumunu ve görev yerini mazeretsiz olarak 10 gün terk etmesi halinde çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. Çekilmek isteyen memurun yerine atanan gelmesi yada kabul edilmesine kadar çalışır....
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
Yer Değiştirme Memurların atanamayacakları yerler ve buralardaki görevlere ve özellik arz eden görevlere atanabilmek için hangi kademede ne kadar çalışmaları gerektiği yer değiştirme esasları DPB  hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Atanan memurun eşinin atanacağı yerde teşkilatının olmaması halinde görev süresince sınırlı olmak...
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
Asli Memurluğa Atanma Adaylık süresinde eğitimde başarılı olan aday memurlar disiplin amiri teklifi, atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden itibaren geçerli asli memurluğa atanır. Asli memurlukta adaylık süresinin sonu geçmez. İstisnai Memurluklar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM memurluklarına Savunma sanayi müsteşar,...
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
Atama Yapılacak Boş Kadroların Bildirilmesi : Bakanlık ve diğer kuruluşlar (MİT hariç) personel ataması gereken sayıları sınıf ve derecelerini Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Duyurma : Devlet Personel başkanlığı atama yapılacak boş kadro, sınıf, derece kademesi, kurum ve yerleri, personel...
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
657 Memur Sınıflandırmaları Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlar ve bunlara bağlı döner sermaye kuruluşları, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, Beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilmektedir. Milli...
31 Temmuz 2021 - 0 yorum
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 8 kısımdan oluşurken birinci kısmında Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekillerine yer verilmiştir. Bu anlamda akılda daha kalıcı olabilmesi amacıyla kısaltılmış özetlerini kısım kısım sayfamızda bulabilirsiniz. 657 Kanunun Uygulandığı Kurumlar Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ...